• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (III. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), 147.§ (1), 148.§ (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések
1.    §

A rendelet hatálya a közigazgatási területén általános iskola és óvoda által nyújtott, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésre terjed ki.

2.    §

(1)    E rendeletben meghatározott gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2)    A térítési díj megfizetésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.
(3)    A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat az intézményt fenntartó szerv évente kétszer állapíthatja meg.
(4)    A megállapított térítési díjat a kötelezett havonta, a tárgyhó 5. napjáig köteles megfizetni.
(5)    Mentesül a térítési díj megfizetése alól a fizetésre kötelezett azon időszakra, amely alatt az intézmény által nyújtott étkeztetési szolgáltatást nem veszi igénybe és azt az intézményvezetőnek bizonyíthatóan előre bejelenti.
(6)    A gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatásként kell biztosítani, amennyiben a szolgáltató a működéshez szükséges feltételekkel rendelkezik. A szervező és koordináló feladatokat a mindenkori intézményvezetői feladatokat ellátó személy végzi.

2. Intézményi térítési díj
3.    §

A képviselő-testület az iskolai és óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértékét
695,- Ft összegben, az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

3.  Mentességek, kedvezmények

4.    §

(1)    Az intézményi térítési díjból az önkormányzat képviselő-testülete a külön jogszabályban foglaltak szerint a (2)-(4) bekezdés szerinti mentességet, kedvezményt biztosít.
(2)    Azon óvodás gyermekek intézményi térítési díjából, akik sem kedvezményre, sem mentességre nem jogosultak, a lakóhely szerinti önkormányzat 350,- Ft/fő/nap kedvezményt biztosít.
(3)    A külön jogszabály szerint 50% kedvezményben részesülő iskolás gyermekek esetében az önkormányzat az intézményi térítési díjból további kedvezményt nem biztosít.
(4)    Azon iskolás gyermek részére, akik sem kedvezményre, sem mentességre nem jogosultak, az önkormányzat 50% kedvezményt biztosít.

4.Záró rendelkezések

5.    §

(1)    A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 2/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet.
(3)    A gyermekétkeztetés feladatellátás a Mikóháza székhelyű Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.) keretében történik.
(4)    A Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás tagönkormányzatainak kedvezményre, mentességre vonatkozó határozatait a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

 Mikóháza, 2019. augusztus 29.

 

Gógh András                            dr. Bényei Norbert
polgármester                                jegyző

 

Záradék:
A rendelet 2019. augusztus 30 napján kihirdetve.
            
                                    dr. Bényei Norbert
                                        jegyző

 

 

1. melléklet az 9/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Mikóháza
INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Vásárolt
élelmezéssel                Óvodáskorúak intézményi térítési díj 695,- Ft/fő/nap
                    Ebből:
                    Tízórai 80 Ft/fő/nap
                    Ebéd 535 Ft/fő/nap
                    Uzsonna 80 Ft/fő/nap

                    Iskolai intézményi térítési díj 695,- Ft
                    Ebből:
                    Tízórai 80 Ft/fő/nap
                    Ebéd 535 Ft/fő/nap
                    Uzsonna 80 Ft/fő/nap    

 

A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

 

1. függelék a 9/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Alsóregmec Község Önkormányzata a gyermekétkeztetésért fizetendő 695,- Ft/fő/nap intézményi térítési díjból az alábbi kedvezményeket, mentességeket biztosítja:

Alsóregmec Község Önkormányzata 53/2019. (VIII. 29.)  Képviselő-testületi határozata:
Tárgy: A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (I.14.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata

Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (I.14.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:
Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskolába járó iskolás és Bózsva-parti Óvodába járó óvodás gyermekek vonatkozásában az óvodai-iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából – mely 2019. szeptember 2. napjától
695 Ft/fő/nap (ebből: tízórai 80 Ft/fő/nap, ebéd 535 Ft/fő/nap, uzsonna 80 Ft/fő/nap – az alábbi kedvezményeket, mentességeket biztosítja:
1.    Az intézményi térítési díjból az önkormányzat képviselő-testülete a külön jogszabályban foglaltak szerint mentességet, kedvezményt biztosít.
2.    Azon óvodás gyermekek intézményi térítési díjából, akik sem kedvezményre, sem mentességre nem jogosultak, a lakóhely szerinti önkormányzat 350 Ft/fő/nap kedvezményt biztosít.
3.    A külön jogszabály szerint 50% kedvezményben részesülő iskolás gyermekek esetében az önkormányzat az intézményi térítési díjból további kedvezményt nem biztosít.
4.    Azon iskolás gyermek részére, akik sem kedvezményre, sem mentességre nem jogosultak, az önkormányzat 50% kedvezményt biztosít.
Felelős: Laczkó Pál polgármester
Határidő: azonnal

 

Vilyvitány Község Önkormányzata a gyermekétkeztetésért fizetendő 695 Ft/fő/nap intézményi térítési díjból az alábbi kedvezményeket, mentességeket biztosítja:

Vilyvitány Község Önkormányzata 65/2019. (VIII. 29.)  Képviselő-testületi határozata:
Tárgy: A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (I.14.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata

Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (I.14.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálta és azt az alábbiak szerint módosítja:
Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai-iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából – mely 2019. szeptember 2. napjától 695 Ft/fő/nap (ebből: tízórai 80 Ft/fő/nap, ebéd 535 Ft/fő/nap, uzsonna 80 Ft/fő/nap – az alábbi kedvezményeket, mentességeket biztosítja:
1.    Az intézményi térítési díjból az önkormányzat képviselő-testülete a külön jogszabályban foglaltak szerint mentességet, kedvezményt biztosít.
2.    Azon óvodás gyermekek intézményi térítési díjából, akik sem kedvezményre, sem mentességre nem jogosultak, a lakóhely szerinti önkormányzat 350 Ft/fő/nap kedvezményt biztosít.
3.    A külön jogszabály szerint 50% kedvezményben részesülő iskolás gyermekek esetében az önkormányzat az intézményi térítési díjból további kedvezményt nem biztosít.
4.    Azon iskolás gyermek részére, akik sem kedvezményre, sem mentességre nem jogosultak, az önkormányzat 50% kedvezményt biztosít.
Felelős: Hörcsik József polgármester
Határidő: azonnal

 

 

 

Undefined