• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés alapszolgáltatásról és térítési díjáról

/módosításokkal egységes szerkezetben/

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés d) pontjába kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

(1) A szociális étkeztetés feladatellátás a Mikóháza székhelyű Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás (3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.) keretében történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatellátás Mikóháza, Alsóregmec és Vilyvitány települések közigazgatási területére terjed ki.

Eljárási rendelkezések
2. §

E rendeletben meghatározott szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(1)    A térítési díjat:
a)    az ellátást igénybe vevő jogosult,
b)    a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c)    a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy (az a)-c) pont alattiak továbbiakban: kötelezett) köteles megfizetni az intézménynek.
(2)    A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjat az intézményt fenntartó szerv évente kétszer állapíthatja meg.
(3)    A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(4)    A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető a (2) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval (ÁFA) növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint – a jogszabályok alapján jogosultak esetében – a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
(5)    A megállapított térítési díjat a kötelezett havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig előre köteles megfizetni.
(6)    Mentesül a térítési díj megfizetése alól a fizetésre kötelezett azon időszakra, amely alatt az intézmény által nyújtott étkeztetési szolgáltatást nem veszi igénybe és azt az intézményvezetőnek bizonyíthatóan előre bejelenti.
(7)    Telephelyenként/intézményenként a szociális étkeztetést vásárolt szolgáltatásként kell biztosítani, amennyiben a szolgáltató a működéshez szükséges feltételekkel rendelkezik.
A szervező és koordináló feladatait a mindenkori intézményvezetői feladatokat ellátó személy végzi.

Az ellátás igénybevételének feltételei és módja
3. §

(1)    Szociális étkeztetésre jogosult, aki szociálisan rászorult. Szociálisan rászorulónak kell tekinteni azokat, akik önmaguk illetve eltartottjaik részére a napi egyszeri meleg ételt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

(2)    A szociális étkezés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik.

(3)    Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság fennállásának igazolására a következő iratokat kell a kérelemhez mellékelni:
a) az életkor igazolására alkalmas okmány másolatát,
b) háziorvos igazolását az egészségi állapotról,
c) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
d) fogyatékosság esetén az ellátás megállapítását illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy más okiratot.

(4)    Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény vezetője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 94/C. § (1) bekezdésében megjelölt, az Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal megállapodást köt.

(5)    Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélybe kerül.

Intézményi térítési díjak
4. §

(1)    1 A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét
585 Ft/fő/adag összegben állapítja meg, mely napi egyszeri meleg étkezést biztosít.
A térítési díj az ÁFA- t tartalmazza.
(2)    A képviselő- testület által az intézményi térítési díjból nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3)    A Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás tagönkormányzatainak kedvezményre, mentességre vonatkozó határozatait a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(4)    Ha a kötelezett a térítési díj befizetését elmulasztja, az intézmény írásban felszólítja fizetési határidő megjelölésével az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a felhívás nem jár eredménnyel az intézmény intézkedik a térítési díj behajtásáról.  

Az intézményi jogviszony megszűnése
5.§

(1)    Az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt. 100.- 104.§- aiban foglaltak az irányadók.

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések
6. §

(1)    Ez a rendelet 2016. december 1 napján lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a szociális étkeztetés alapszolgáltatásról és térítési díjáról szóló 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet.

 

Mikóháza, 2016. november 08.

 

Gógh András s.k.                    dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
Polgármester                            Soltész Edina aljegyző s.k.

 

Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet 2020. február 17 napján kihirdetve.

 

 

                                dr. Bényei Norbert
                                     jegyző

 

1 Módosította az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 1. napjától
 

 

10/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelet
1.    számú melléklete

Mikóháza Községi Önkormányzat a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából az alábbi kedvezményt, mentességet biztosítja:

(1)    Az intézményi térítési díjból Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete
240 Ft/fő/adag kedvezményt biztosít az igénybevevők számára.
(2)    A szociális étkeztetés esetében a térítési díj fizetése alól mentes az a személy, aki nem rendelkezik jövedelemmel.

 

10/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelet
1.    számú függeléke

Alsóregmec Község Önkormányzata a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából az alábbi kedvezményt, mentességet biztosítja:

Alsóregmec Község Önkormányzata 15/2020. (II. 13.)  Képviselő-testületi határozata:
Tárgy: Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása

Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából – mely jelenleg 585 Ft/fő/nap – 240 Ft/fő/adag kedvezményt biztosít az igénybevevők számára. A szociális étkeztetés esetében a térítési díj fizetése alól mentes az a személy, aki nem rendelkezik jövedelemmel.
Felelős: Leskó Miklós polgármester
Határidő: 2020. március 1.

 

Vilyvitány Község Önkormányzata a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából az alábbi kedvezményt, mentességet biztosítja:

Vilyvitány Község Önkormányzata 18/2020. (II. 13.)  Képviselő-testületi határozata:
Tárgy: Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása

Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából – mely jelenleg 585 Ft/fő/nap – 240 Ft/fő/adag kedvezményt biztosít az igénybevevők számára. A szociális étkeztetés esetében a térítési díj fizetése alól mentes az a személy, aki nem rendelkezik jövedelemmel.
Felelős: Hörcsik József polgármester
Határidő: 2020. március 1.

 

 

 

Undefined