• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

az idegenforgalmi adóról szóló

11/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Mikóháza Községi Önkormányzatának képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

  1. §

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testülete az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (IX.16.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban Rendelet) a következők szerint módosítja.

2.§

(1) A Rendelet 4. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

      Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

     (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok, különösen a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2020. január 1 napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Mikóháza, 2019. november 27.

 

            Gógh András                                                             dr. Bényei Norbert

            polgármester                                                                          jegyző

 

 

Záradék:

Jelen rendelet 2019. november 28 napján kihirdetve.

 

                                                                                               dr. Bényei Norbert

                                                                                                          jegyző

magyar