• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

A díszpolgári cím és egyéb elismerő címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
 a díszpolgári cím és egyéb elismerő címek adományozásá
ról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a díszpolgári cím és egyéb elismerő címek adományozására vonatkozóan a következőket rendeli el.

1.    Általános rendelkezések
1.    §

(1)    A rendelet célja, hogy Mikóháza Községi Önkormányzat méltó módon elismerje és a község megbecsülését fejezze ki mindazok iránt, akik:
a)    a község fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését,
b)    tevékenységükkel hozzájárultak a község kultúrájának, szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hagyományainak ápolásához, a település hírnevének öregbítéséhez,
c)    kiemelkedő közszolgálati, közösségépítő munkát végeztek a közigazgatás, a nevelés-oktatás, az egészségügy, a sport és kultúra területén.
(2)    Az (1) bekezdésben foglaltak elismerésére Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntetéseket (a továbbiakban együtt: elismerő címek) alapítja:
a)    „Díszpolgári” cím
b)    „Mikóházáért” cím,
c)    „Köz szolgálatáért” cím

(3)    Az elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:
a)    polgármester
b)    képviselő- testület tagjai
c)    helyi civil szervezetek
d)    település lakossága

(4)    Az elismerő címek adományozásáról és visszavonásáról a képviselő- testület dönt.

2. Díszpolgári cím adományozása
2.    §

(1)    Az önkormányzat képviselő- testülete határozatával díszpolgári címet adományozhat olyan személy részére, aki a község lakosai által köztiszteletben tartott, a községért tevékenyen dolgozó vagy addigi munkájával érdemeket szerzett erkölcsileg feddhetetlen személy hírében áll.
(2)    A díszpolgári címmel kitüntetett személy részére díszoklevelet és díszpolgári érmet (plakettet) kell átadni, megfelelő ünnepélyes keretek között és az adományozásról a sajtó útján is tájékoztatni kell a tágabb nyilvánosságot.
(3)    A díszpolgári címmel kitüntetett személyt az önkormányzat rendezvényeire meg kell hívni, illetve amennyiben a hozzátartozók igénylik elhalálozása esetén részére községi temetőben dísz sírhelyet kell biztosítani.
(4)    A képviselő- testület megfoszthatja díszpolgári címétől azt a személyt, aki arra politikai, erkölcsi magatartásával méltatlanná vált.

3. „Mikóházáért” cím adományozása
3.    §

(1)    Az önkormányzat képviselő- testülete határozatával „Mikóházáért” címet adományozhat olyan személy részére, aki a községért valamely területen - sport, kultúra, oktatás, szociális, közbiztonság – kimagasló eredménnyel tevékenykedik és az elvégzett munka a község lakosai körében megbecsülést élvez.
(2)    A „Mikóházáért” címmel kitüntetett személy részére díszoklevelet kell átadni, megfelelő ünnepélyes keretek között és az adományozásról a helyi sajtóban kell tájékoztatni a község lakosságát.
(3)    A „Mikóházáért” címmel kitüntetett személyt az önkormányzat rendezvényeire meg kell hívni.

4.”Köz szolgálatáért” cím adományozása
4.    §

(1)    Az önkormányzat képviselő- testülete határozatával az önkormányzat intézményeiben vagy a településen működő intézményekben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban álló valamint az önkormányzat kötelező feladatellátásában résztvevő vállalkozó részére.

(2)    Ezen elismerés nyugdíjas közalkalmazott, köztisztviselő részére is adományozható.

(3)    A „Köz szolgálatáért” címmel kitüntetett személy díszoklevelet kell átadni, megfelelő ünnepélyes keretek között és az adományozásról a helyi sajtóban kell tájékoztatni a község lakosságát.
(4)    A „Köz szolgálatáért” címmel kitüntetett személyt az önkormányzat rendezvényeire meg kell hívni.

5. Záró rendelkezések
5. §

(1)    A rendelet a kihirdetés napján 8 óra 50 perckor lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti a díszpolgári és más kitüntető címek adományozásáról szóló 11/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet.

Mikóháza, 2019. május 30.

 

Gógh András sk.                                        dr. Bényei Norbert sk.
polgármester                                                        jegyző

 

Záradék:
A rendelet 2019. május 30 napján 8 óra 50 perckor kihirdetve.
                                                                 dr. Bényei Norbert
                                                                         jegyző

 

magyar