• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat 3/2018. (V.2) önkormányzati rendelete

Mkóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1.Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe
1.    §

(1)    Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Mikóháza Községi Önkormányzat
(a továbbiakban: Önkormányzat)

(2)    Az Önkormányzat székhelye, levelezési címe: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

(3)    Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.mikohaza.hu

(4)    Az Önkormányzat azonosító adatai:
a)    törzskönyvi azonosító száma: 349569
b)    törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett alapítás dátuma: 1990.09.30.
c)    adószáma: 15349569-1-05
d)    bankszámlavezető pénzintézet: Korona Takarék Takarékszövetkezet
e)    bankszámlaszáma: 54600339-18000139
f)    KSH statisztikai számjele: 15349569-8411-321-05

(5)    Az Önkormányzat bélyegzője:
Az Önkormányzat hivatalos, kör alakú bélyegzőjén középen Magyarország címere találha-tó, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

Községi Önkormányzat Mikóháza

(6)    Az Önkormányzat működési területe Mikóháza közigazgatási területe.
(7)    Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei - a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala (Mikóházai Közös Önkormányzati Hiva-tal), a jegyző és a társulás - látják el.

2.Az önkormányzat jelképei
2.    §

(1)    Az Önkormányzat jelképei a címer, a zászló, melyek használatának rendjét a képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg.

(2)    Az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított díszpolgári cím és az Mikóházáért Díj adományozására vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza.

II. Fejezet

3.Az Önkormányzat feladata, hatásköre
3.    §

(1)    Az Önkormányzat által ellátott feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdése valamint az egyéb ágazati jogszabályok rögzítik.
(2)    A Képviselő- testület a 1. mellékletben foglaltak szerint hatásköreit a polgármesterre átru-házza.
(3)    A Képviselő- testület a 2. mellékletben foglaltak szerinti hatásköreit társulásaira átruházza.
(4)    Az Önkormányzat által ellátott közfeladatok kormányzati funkciók szerinti besorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5)    Az Önkormányzat az ellátandó közfeladatokon túlmenően önként vállalt feladatait a
4. melléklet tartalmazza.
(6)    A Képviselő- testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladat- és hatásköröket az
Mötv. 42. §- a határozza meg.
(7)    A jegyző rendszeresen köteles a képviselő- testületet tájékoztatni a képviselő- testület fel-adat- és hatáskörét érintő változásokról.

4.    §

(1)    A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvénnyel
(a továbbiakban: Njtv.) összhangban az alábbi működési feltételeket biztosítja a települé-sen működő szlovák nemzetiségi önkormányzat számára:
a)    az ülések megtartásához a Njtv. 80.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti helyiséget
(Mikóháza Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda)
b)    postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása
c)    a közös hivatalban a nemzetiségi önkormányzat munkáját a jegyző által kijelölt ügy-intéző segíti
d)    a nemzetiségi önkormányzat adminisztratív feladatainak ellátása, meghívó, előter-jesztések, jegyzőkönyvek elkészítése
e)    fénymásolási, szkennelési, nyomtatási lehetőség biztosítása a Mikóházai Közös Ön-kormányzati Hivatalban (a továbbiakban Közös Hivatal)
f)    a nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek feltárása, azok előkészítése
g)    pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátása.

(2)    Az (1) bekezdésben foglaltak részletes meghatározására az Önkormányzat és a nemzetisé-gi önkormányzat által kötött megállapodásban kerül sor. A megállapodást szükség szerint, de évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.

(3)    A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ügyekben a nemzetiségi közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdemé-nyezheti a képviselő-testület eljárását, valamint ilyen ügyekről tájékoztatást kérhet, a kép-viselő-testület részére javaslatot tehet.

(4)    A polgármester az előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, illetve a tájékoztatás megadása iránt intézkedni.
(5)    Azon előterjesztések esetében, amelyek vonatkozásában az Njtv. alapján a nemzetiségi önkormányzatot egyetértési, véleményezési jog illeti meg, annak beszerzéséről a polgár-mester gondoskodik.
(6)    A véleményezési, egyetértési jog gyakorlására a véleményezési, egyetértési jog jogosultjá-nak az erre irányuló kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napos, jogvesztő határidő áll rendelkezésére.
III. Fejezet
A képviselő- testület működése

4. A képviselő- testület tagjai
5.    §

(1)    A képviselő- testület tagjai a polgármester és a képviselők.
(2)    A Képviselő- testületi tagok száma: 5 fő.
(3)    A képviselő- testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.

5.A képviselő-testület ülései
6.    §

(1)    A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.
(2)    Évente legalább hat alkalommal kell rendes ülést tartani.
(3)    A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (2) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.
(4)    A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze.

7.    §

(1)    Az alakuló ülést a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül kell összehívni, melyről a polgármester gondoskodik.
(2)    Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.

8.    §

(1)    A Képviselő- testület ülésének összehívása a munkatervtől eltérő időpontban rendkívüli ülés keretében történhet.

(2)    Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv- ben meghatározott eseteken túl
a)    helyi népszavazásra irányuló érvényes kezdeményezés esetén
b)    olyan halaszthatatlan ügyben, melynek késedelmes tárgyalása jelentős hátránnyal járna (pályázat, pénzügyi jellegű ügyek)
b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,
c) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik.

(3)    Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (2) bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.
(4)    A rendkívüli testületi ülés összehívására vonatkozó indítvány a polgármesternél terjeszthető elő.
6.A képviselő-testületi ülések összehívása

9.    §

(1)    A képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze és vezeti.
(2)    A képviselő- testület üléseinek összehívására, vezetésére, ha a polgármesteri tisztség betöl-tetlen, vagy a polgármester akadályoztatva van, akkor az alpolgármester jogosult.
(3)    A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadá-lyoztatásuk esetén a képviselő- testület üléseinek összehívására vagy vezetésére a korelnök jogosult.
(4)    A képviselő-testület üléseit az Önkormányzat székhelyén a Polgármester Irodájában tartja.
(5)    Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

10.    §

(1)    A képviselő-testület ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik, melyet úgy kell megküldeni, hogy rendes ülés előtt 5 nappal, rendkívüli ülés előtt legalább 1 nappal a meghívottak megkapják.

(2)    Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására
a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
b) elektronikus levélben (e-mailben),
c) egyéb szóbeli meghívással

(3)    A szóbeli meghívás esetében biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

(4)    A meghívottak részére a meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket.

(5)    Az egyes napirendi pontokhoz meghívottak részére írásos előterjesztést csak azon napirendi ponthoz kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik.

(6)    A meghívónak tartalmaznia kell
a)    az ülés helyét, napját
b)    az ülés kezdési időpontját
c)    a javasolt napirendi pontokat
d)    a napirendek előadóit
e)    a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

(7)    A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni
a)    a Képviselő- testület tagjainak,
b)    a jegyzőnek, az aljegyzőnek,
c)    a településen működő helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének,
d)    a napirendi pontok előterjesztőinek
e)    azon szerveknek, személyeknek, akiknek tevékenységét a tárgyalt napirend érinti,
f)    akiket az ülés összehívója megjelöl.

 

11.    §

(1)    A képviselő-testület ülésén a képviselő- testületi tagok szavazati joggal és tanácskozási joggal vesznek részt.
(2)    A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan
a)    a jegyzőt, aljegyzőt
b)    a településen működő nemzetiségi önkormányzat elnökét,
c)    az illetékes országgyűlési egyéni választókerület képviselőjét

(3)    Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül
a)    a napirendi pontok előterjesztőit
b)    az önszerveződő közösségek képviselőit
c)    akinek a Képviselő- testület eseti tanácskozási jogot ad

(4)    A Képviselő- testület zárt üléseire szóló előterjesztéseket kizárólag azok részére lehet megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

12.    §

(1)    A képviselő-testület ülése nyilvános.

(2)    A képviselő-testület üléséről a meghívónak önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüg-gesztésével a lakosságot tájékoztatni kell a 10. § (1) bekezdésében meghatározottak sze-rint.

(3)    A zárt ülésen az Mötv. –ben maghatározott személyek vehetnek részt.

 7. A képviselő-testület ülésének vezetése

13.    §

(1)    A polgármester illetve a 9. § (2) bekezdésében meghatározottak (a továbbiakban:
ülésvezető) a képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatai:
a)    az ülés megnyitása, berekesztése, félbeszakítása, szünet elrendelése,
b)    határozatképesség megállapítása,
c)    javaslat a kiküldött napirendre, a napirend módosítására, a napirend elfogadtatása,
d)    az ülés levezetése, a szó megadása vagy annak megtagadása,
e)    a napirend tárgyalásának levezetése,
f)    az esetleges vita összefoglalása,
g)    a szavazás elrendelése,
h)    a szavazás eredményének megállapítása
i)    az ülés bezárása.
(2)    Az ülés rendjének fenntartásáért az ülés vezetője felelős.

 

(3)    Az ülésvezető:
a)    figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fo-galmazása,
b)    rendreutasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít
c)    figyelmezteti azt az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartá-sával zavarja, ismételt rendzavarás esetén az ülés helyének elhagyására is kötelezi
d)    amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az ülést vezető az ülést határozott időre félbeszakítja.

14.    §

(1)    A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 3 fő jelen van.
(2)    Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképte-len. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.
15.    §

(1)    Az ülésvezető előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen új napirendi pont felvételére, a javasolt napirendi pontok törlésére.
(2)    A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.

8. Az előterjesztés
16.    §

(1)    Előterjesztésnek minősül
a)    a rendelet-tervezet
b)    a határozati javaslat
c)    a beszámoló
d)    az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató

(2)    Az (1) bekezdés b) - d) pontja szerinti előterjesztés kivételesen szóbeli is lehet.
(3)    Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell tekinteni.

17.    §

(1)    A testületi ülésre előterjesztést tehetnek:
a)    a Képviselő- testület tagjai
b)    a jegyző
c)    az aljegyző
d)    az Önkormányzat állandó bizottságai
e)    a helyi nemzetiségi önkormányzat
f)    a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke
g)    akiket az előkészítés elkészítésére a Képviselő- testület felkér
h)    magasabb szintű jogszabályban erre feljogosított szervezetek, személyek

 

(2)    Az előterjesztéseknek a következő tartalmi és alaki elemeket kell tartalmaznia:
a)    tárgy meghatározása
b)    a tárggyal kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk
c)    a téma ismertetése, amely tömör, az érdekeltek számára világos megfogalmazású
d)    a jogszabályi háttér bemutatása
e)    érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban
f)    döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményei-nek ismertetése
g)    anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása
h)    egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt
i)    határozati javaslat, határozati javaslatok,
j)    annak szükségessége esetén rendelettervezet, rendelet-tervezet indoklása.

(3)    A jegyző a Közös Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való eljuttatásáról.

    9. Vita, szavazás
   
18.    §

   
(1)    Az ülésvezető a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:
a)    Az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet.
b)    Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó köteles rövid választ adni.

(2)    A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama legfel-jebb 3 perc. Az idő túllépése miatt az ülésvezető megvonja a szót a felszólalótól.

(3)    Az ülésvezető soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.

(4)    Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak. A hozzászólás időtartama 2 perc. Ismételt hozzászólás engedélyezéséről az ülésvezető dönt.

(5)    A vita bármely szakaszában, illetve annak lezárása után a döntéshozatal előtt a jegyzőnek szót kell adnia törvényességi jelzés megtételére.

(6)    A testület- a szavazati arányok jegyzőkönyvi rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt:
a)    a napirend elfogadásáról
b)    a feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról
c)    a név szerinti szavazás elrendeléséről
d)    informális bejelentések tudomásul vételéről
e)    az interpellációra adott válasz elfogadásáról

    
19.    §

(1)    Az ülésvezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott döntési javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és a kiegészítő indítványokról dönt a testület az elhangzás sorrendében.

(2)    A szavazás nyílt vagy az Mötv rendelkezései alapján titkos lehet. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.

(3)    A nyílt szavazás kézfeltartással történik.
(4)    Szavazati jog gyakorlásának az tekinthető, ha a jelenlévő képviselő „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaz, illetve „tartózkodik”.
(5)    A Képviselő- testület név szerinti szavazást rendel el, ha azt jogszabály írja elő.
(6)    A név szerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a testületi-tagok nevét és a jelenlévő „igen”, „nem”, illetve „tartózkodom” kifejezés bemondásával szavaz.
(7)    A szavazatot a jegyző a névsoron tünteti fel és a szavazatokat összeszámolja, majd a név-sort átadja az ülésvezetőnek. A szavazás eredményét az ülésvezető hirdeti ki.
    
20.    §
    
(1)    A Képviselő- testület titkos szavazást tarthat bármely képviselő indítványára mindazok-ban az ügyekben, amelyekben zárt ülés elrendelésének is helye van.

(2)    A titkos szavazás írásban történik, amelynek lebonyolításáról az adott ülésen eseti jelleg-gel megválasztott 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság gondoskodik.

(3)    Titkos szavazás során a szavazatokat a borítékban helyezett szavazólapon, arra kijelölt he-lyiség és urna igénybevételével adhatják le a képviselő- testületi tagok.

(4)    A titkos szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság elnöke szóban ismerteti, mely a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvbe kerül rögzítésre.

    10. Interpelláció és kérdés
21.    §

   
(1)    A képviselőnek joga van a polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság el-nökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérni, amelyre a képviselő- testületi ülé-sen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.
(2)    Interpellációnak az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.
(3)    Az interpellációt a polgármesternél az ülés előtt 5 nappal írásban kell benyújtani.
(4)    Amennyiben az interpellációt a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
(5)    Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először az interpellációt kérő képviselő nyilatko-zik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, elrendeli az interpelláció tár-gyának részletes kivizsgálását és a válaszadásra kötelezett annak eredményéről a képviselő testületet soron következő ülésén tájékoztatni.
(6)    A képviselő az (1) bekezdésben meghatározottakhoz a feladatkörükbe tartozó ügyben kérdést intézhet.
(7)    Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozás.
(8)    A kérdésre a megkérdezett a képviselő-testület ülésén azonnal vagy az azt követő 15 na-pon belül írásban köteles válaszolni. Az írásos választ a képviselő-testület valamennyi tag-jának meg kell küldeni.

 11. Döntéshozatal
22.    §

(1)    A Képviselő- testület a vita lezárása után rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(2)    Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél
a)    a Képviselő-testület tagja
b)    a Képviselő-testület bizottsága
c)    a jegyző
d)    a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke
e)    mikóházi, választójoggal rendelkező személy
jogosult.

(3)    A rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a Közös Hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt.

(4)    A rendelet helyben szokásos kihirdetésének módja az önkormányzat hirdetőtáblájára tör-ténő kihelyezés.

(5)    A kihirdetett valamint az egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeleteket a Nemzeti Jogszabálytárba a kihirdetést követő 3 napon belül valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján 15 napon belül kell közzétenni.

(6)    A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sor-számmal kell ellátni.

(7)    Az önkormányzati rendeletek jelölése a jogszabály kihirdetése során történő megjelölésről szóló rendeletben meghatározottak szerint történik.

(8)    A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.

(9)    A rendelet-nyilvántartás formája: A rendeletek évenként, sorszám szerint, növekvő sor-rendben, a rendelet tárgyának megjelölésével.

23.    §

(1)    A képviselő-testület határozatainak jelölése a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzété-tele során történő megjelölésről szóló rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2)    A testület számozott határozatairól a jegyző évenkénti nyilvántartást vezet.
(3)    A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell küldeni a végre-hajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

24.    §
(1)    A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátarto-zóját az ügy személyesen érinti.
(2)    Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
(3)    A képviselő a személyes érintettséget köteles bejelenteni.
(4)    A kizárásról a képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a Képvise-lő-testület minősített szótöbbséggel dönt.
(5)    Ha a képviselő a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, figyelmeztetésben részesül.

    12. Jegyzőkönyv
    
25.    §

   
(1)    A képviselő-testület üléséről 1 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2)    A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52.§ (1) bekezdésében foglaltakat.

(3)    A jegyzőkönyv eredeti példányát a jegyző kezeli, aki a mellékletekkel együtt évente lefűzi és elhelyezi a Közös Hivatal irattárában.

(4)    A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:
a)    a meghívót
b)    a jelenléti ívet

(5)    A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

   
13. Közmeghallgatás

26.    §

(1)    A közmeghallgatáson az állampolgároknak és a helyben érdekelt szervezetek képviselői-nek joga van közérdekű kérdést felvetni, és javaslatot tenni.

(2)    A közmeghallgatást az Mötv. rendelkezési alapján évente legalább egyszer előre meghir-detett időpontban kell tartani.

(3)    A közmeghallgatás időpontjára a polgármester tesz javaslatot, melyről a Képviselő- testü-let dönt.

(4)    A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vo-natkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5)    A közmeghallgatást a polgármester vezeti, akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő- testületi ülés vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6)    A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. Ha erre nincs lehetőség, akkor 15 napon belül írásban választ kell adni.

14. Lakossági fórum
27.    §

(1)    A polgármester vagy a képviselő- testület előre meghatározott közérdekű kérdésben, az állampolgárok, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonás céljából lakossági fórumot hívhat össze.

(2)    A lakossági fórum időpontját és tárgykörét legalább 5 nappal korábban a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(3)    A lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(4)    A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.

IV. Fejezet
A képviselő

      15. A képviselő jogállása

28.    §

(1)    A képviselők jogállására az Alaptörvény és az Mötv. 32. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(2)    Minden képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.

(3)    A képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

(4)    A képviselő az Mötv- ben rögzített jogok és kötelezettségek mellett köteles:
a)    a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.
b)    írásban vagy szóban előre bejelenteni, ha a képviselő-testületi vagy bizottságá-nak ülésén vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van
c)    felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében
d)    képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekin-télyét, hitelét óvni.

 

 

16. A képviselő díjazása
29.    §

Az önkormányzati képviselő tiszteletdíját, juttatását az önkormányzat képviselő-testülete ön-kormányzati rendeletben szabályozza.

17. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, összeférhetetlenségi és
méltatlansági eljárás

30.    §

(1)    A képviselő az Mötv. 39. § (1) bekezdése alapján vagyonnyilatkozatot köteles tenni.

(2)    A képviselői vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi, Fegyelmi, Összeférhetetlenségi és Va-gyonnyilatkozat-tételi Bizottság tartja nyilván, gondoskodik annak megőrzéséről és keze-léséről.

(3)    Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi, Fegyelmi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizottság vizsgálja figyelemmel az Mötv.-ben foglaltakra, és annak eredményét előterjeszti a Képviselő- testület következő ülésére.

(4)    A méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi, Fegyelmi, Össze-férhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizottság vizsgálja figyelemmel az Mötv-ben foglaltakra, és annak eredményét előterjeszti a Képviselő- testület következő ülésére.

18. A képviselő-testület bizottsága, működése

31.    §

(1)    A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi bizottságot hozza létre: Ügyrendi, Fegyelmi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizott-ság.  
(2)    A bizottság tagjainak száma 3 fő.
(3)    Az (1) bekezdése szerinti bizottság tagjainak névsorát az 2 függelék tartalmazza.

(4)    A bizottság elnökét a képviselő- testület választja meg a képviselő- testületi ciklussal egye-ző időtartamra.

(5)    A bizottsági üléseket a bizottsági elnök hívja össze. A bizottsági elnök akadályoztatása és a bizottsági elnöki pozíció betöltetlensége esetén az ülést a korelnök hívja össze.

(6)    Az üléseket a bizottság elnöke vezeti. Amennyiben az ülést más hívta össze, úgy az össze-hívó köteles az ülést vezetni.

(7)    A bizottság ülése nyilvános vagy zárt. A bizottság zárt üléseire a képviselő-testület zárt üléseire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(8)    A bizottság a döntéseit egyszerű vagy minősített többséggel hozza.

(9)    A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(10)    A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Közös Hivatal látja el.
(11)    A képviselő- testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására eseti bizottsá-got hozhat létre.

(12)    Az eseti bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelen-tésnek a képviselő- testület által történő elfogadásáig tart.

(13)    Az eseti bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

    V. Fejezet
    A Képviselő- testület tisztségviselői
    
19. A polgármester

32.    §

(1)    A polgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.
(2)    A polgármester felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.
(3)    A polgármester díjazásának megállapításra a jogszabályi rendelkezéseket megfelelően al-kalmazni kell.

(4)    A polgármesternek joga van e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilat-kozatával lemondani, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában az Ügyrendi, Fe-gyelmi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizottság elnökének juttat el.

(5)    A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiá-nyában az alpolgármesternek, vagy az (3) bekezdésben meghatározott személynek.

20. Az alpolgármester

33.    §

(1)    A Képviselő- testület a polgármester javaslatára, tikos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül egy fő alpolgármes-ter választ.
(2)    Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

VI. Fejezet
A Közös Hivatal és a jegyző

21. A Közös Hivatal

34.    §

(1)    A Közös Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2)    A Képviselő- testület Alsóberecki, Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Mikóháza, Hollóhá-za, Pusztafalu és Vilyvitány Községi Önkormányzatokkal kötött megállapodás szerint kö-zös önkormányzati hivatalt működtet Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal elneve-zéssel, 3989 Szabadság u. 10. szám alatti székhelyen.

(3)    A hivatal munkarendjét, működésének részletes szabályait a Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás, valamint a tag önkormányzatok képviselő-testületei által, együttes ülésen elfogadott Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Sza-bályzata tartalmazza.

(4)    A Közös Hivatal működésének ellenőrzésére, a feladatok egyeztetése céljából az érdekelt polgármesterekből álló Polgármesterek Tanácsát működtetnek.

(5)    A Közös Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:
a)    Alsóberecki Kirendeltség 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29
b)    Felsőberecki Kirendeltség 3985 Felsőberecki, Kossuth L. u. 63.
c)    Füzéri Kirendeltség 3996 Fűzér, Rákóczi út 2.  
d)    Hollóházai Kirendeltség 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

22. A jegyző, aljegyző
35.    §

(1)    A jegyzőt a polgármester nevezi ki az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján.
(2)    A Közös Hivatalt a jegyző vezeti.
(3)    A jegyző ellátja az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokon túl az önkormány-zat működésével kapcsolatos feladatokat
a)    tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról
b)    előkészíti a képviselő- testületi előterjesztéseket
c)    biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismer-tetését.
d)    a Hivatal útján gondoskodik a képviselő- testületi határozatok végrehajtásáról
(4)    A polgármester – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – határozatlan időre aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.
(5)    A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása eseté-re – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására külön megbízatás alapján a Közös Hivatal személyi állományában lévő képesítési feltételeknek megfelelő köztisztviselője kerül megbízásra.

VII. Fejezet
23. Társulások

36.    §

(1)    Az Önkormányzat elsősorban kötelező feladatai hatékonyabb ellátására lép be társulásba, vagy alkot társulást más településekkel.
(2)    Azon társulások jegyzékét, melynek tagja az önkormányzat a 3. függelék tartalmazza.
(3)    A társulás működésére a megállapodásban foglaltak az irányadóak.

VIII. Fejezet
24. Helyi népszavazás
37.    §

A képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.

IX. Fejezet
25. A képviselő-testület gazdasági programja
38.    §

(1) A Képviselő-testület meghatározza gazdasági programját és évenként költségvetéséről rendeletet alkot.
 (2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesz-téséről a polgármester gondoskodik.
(3) A gazdasági programot a Képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fo-gadja el.

X. fejezet
26. Az önkormányzat vagyona
39.    §

(1)    Az önkormányzat törzsvagyonát, ezen belül a korlátozottan forgalomképes vagyontár-gyakkal, az üzleti vagyonnal való gazdálkodás előírásait, és a tulajdonosi jogok gyakorlá-sának módját önálló önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2)    Az önkormányzati tulajdonba tartozó vagyonelemekről a jegyző önkormányzati vagyon-nyilvántartást vezet.

XI. fejezet
27. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
40.    §

(1)    Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik a vonatkozó jog-szabályok szerint folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellen-őrzés útján.
(2)    Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátása egyéni vállalkozóval kötött fel-adat ellátási szerződésben foglaltak szerint történik.

28. Záró rendelkezések
41.    §

(1)    A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.14.) önkormányzati ren-delet.

Mikóháza, 2018. április 27.

Gógh András                         dr. Bényei Norbert
            polgármester                            jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. május 2 napján kihirdetve.
                                                                 dr. Bényei Norbert
                                                                         jegyző

1.    melléklet a 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Mikóháza Község Polgármesterére átruházott hatáskörök

1)    Dönt elemi kár miatt bekövetkező krízishelyzet miatt benyújtott rendkívüli települési tá-mogatás iránti kérelmekről

2)    Dönt a temetési költségek enyhítésére nyújtandó rendkívüli települési támogatás iránt be-nyújtott kérelmekről

3)    Elbírálja a szociális célú tüzelőanyag támogatás iránt benyújtott támogatási kérelmeket

 

2.    melléklet a 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Mikóháza Községi Önkormányzat társulásaira átruházott hatáskörök

1)    Mikóházai Többcélú Intézményi Társulásra átruházott határkörök:
a)    az óvodai nevelés biztosítása
b)    a védőnői ellátás
c)    háziorvosi alapellátás
d)    iskolabusz működtetése
e)    szociális- és gyermekétkeztetés biztosítása

2)    Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulásra átruházott hatáskörök:
a)    házi segítségnyújtás
b)    idősek nappali ellátása
c)    háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása
d)    a fogorvosi alapellátás
e)    a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátása
f)    településfejlesztési feladatellátás
g)    kulturális szolgáltatás és helyi örökségvédelem
h)    helyi környezetvédelem és természetvédelem, turizmus

3)    Zemplén Területfejlesztési Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskörök:
a)    településfejlesztési tevékenységek összehangolása
b)    kulturális örökség társulási védelme
c)    helyi környezet- és természetvédelem

4)    Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskörök:
A társulás ellátja az Mötv. 13. § 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

 

3.    melléklet 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása:
    011130        Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
            tevékenysége
    013320    Köztemető-fenntartás és – működtetés
    013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
    041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
    041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
    041236    Országos közfoglalkoztatási program
    045120    Út, autópálya építése
    045130    Híd, alagút építése
    045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
    047310    Turizmus igazgatása és támogatása
    051040    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
    064010    Közvilágítás
    066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
    074031    Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
    082044    Könyvtári szolgáltatások
    082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
    096015    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
    096025    Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
    102031    Idősek nappali ellátása
    102032    Demens betegek nappali ellátása
    104042    Család és gyermekjóléti szolgáltatások
    107051    Szociális étkeztetés
    107055    Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
   

4.    melléklet a 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai
1.    Non-profit (civil) szervezetek és egyesületek támogatása
2.    Egyházak támogatása
3.    Sportszervezetek támogatása
4.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás
5.    Települési támogatás nyújtása

 

1.    függelék a 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő- testület tagjainak névsora

1.    Gógh András            polgármester      
2.    Patkó Csaba            alpolgármester
3.    Bódisz Zsolt            képviselő      
4.    Emriné Pletenyik Mónika    képviselő    
5.    Szalkó Ernő János        képviselő    

 

2.    függelék a 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Ügyrendi, Fegyelmi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizottság tagjainak névsora

1.    Szalkó Ernő János        elnök
2.    Bódisz Zsolt            tag
3.    Emriné Pletenyik Mónika    tag

3.    függelék a 3/2018. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Társulások jegyzéke:

1.    Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás
2.    Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
3.    Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
4.    Zemplén Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

 

 

    
    

 

 

 

 

magyar