• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az adó alapja, mértéke
1. §

(1)    Az adó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 21. §
a) pontja alapján a telek m2-ben számított területe.
(2)    Az adó mértéke a telek minden m2-e után 6 Ft/m2.
(3)     A 700 m2-t meghaladó telek esetében, az adó mértéke 700 m2-ig az (1) bekezdés szerinti összeg és a 700 m2 fölötti minden további m2-re 3 Ft/m2.

Adómentesség
2. §

(1)    Adómentességben részesülnek
a)    700 m2-t el nem érő telkek
b)    a 700m2-t elérő vagy meghaladó olyan telkek, amelyek a villany, víz, szennyvíz, gáz közművek közül legalább kettővel a telekhatáron való rákötés lehetőségével nem rendelkeznek.

(2)    A Htv. 7. § e) pontja alapján az (1) bekezdésben foglaltak a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során nem alkalmazhatóak.

Záró rendelkezések
3. §

(1)    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 16/2008. (XII.16.) Ökt. rendelete.
(3)    Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mikóháza, 2015. szeptember 15.

                       Gógh András                    dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                        polgármester                               Soltész Edina aljegyző

Záradék:
Jelen rendeletet a mai napon kihirdetem.
Mikóháza, 2015. szeptember 16.

                                                   dr. Bényei Norbert jegyző  megbízásából
                                                                     Soltész Edina aljegyző

 

magyar