• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

(egységes szerkezetben)

Mikóháza Községi Önkormányzatának képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Adókötelezettség, az adó alanya

  1.  §

    Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.
    Az adó alanya az (1) bekezdésben meghatározott magánszemély, akitől az adó beszedésére kötelezett szállásadó (továbbiakban szállásadó) az adó összegét átveszi és azt az önkormányzati adóhatóságnak megfizeti.

Adómentesség

    2. §

Az 1. § alatti adókötelezettség alól mentesek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt mentességen kívül az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok hozzátartozói.

Az adó alapja

    3. §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

    4. § 1

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.

Eljárási szabályok

   5. §

(1) Az adót a  Htv. 34. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelesek beszedni azzal, hogy az adóbeszedésre kötelezett szállásadó bizonylatot tartozik adni az adó megfizetéséről vendégének, továbbá köteles az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni.
(2) Az adóbeszedéssel megfizetett adót az adóbeszedésre kötelezett szállásadó havonkénti bevallás alapján a tárgyhót követő hónap 15. napjáig tartozik az adóhatósághoz megfizetni.

   6. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő – testületének az idegenforgalmi adóról szóló 19/2007. (VII.28.) önkormányzati rendelete.
(3) 2 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok, különösen a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mikóháza, 2015. szeptember 15.

            Gógh András                                                 dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
            polgármester                                                              Soltész Edina aljegyző

 

Záradék:
Jelen rendeletet a mai napon kihirdetem.

Mikóháza, 2015. szeptember 16.

                                                                                  dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                                                                                                 Soltész Edina aljegyző

 

1 Módosította a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 1 napjától.

2 Módosította a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 1 napjától.

 

 

magyar