• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.    §
A talajterhelési díj mértéke

(1)    Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

(2)    A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd. 3. számú melléklete határozza meg.

2.    §
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

(1)    A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31. napjáig.
(2)    A talajterhelési díjat Mikóháza Községi Önkormányzat 54600339-11019284-00000000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

3.    §
Díjkedvezmény, mentesség

Az önkormányzat díjkedvezményt és mentességet nem biztosít.

4.    §
Adatszolgáltatás, ellenőrzés

(1)    Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.
(2)    Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.
(3)    A közszolgáltatónak a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 28-ig kell az önkormányzat rendelkezésére bocsátania.
(4)    A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.

5.    §
Záró rendelkezések

(1)    E rendelet 2015. november 01. napján lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 12/2004. (VII.28.) számú rendelete.
(3)    Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mikóháza, 2015. szeptember 15.

 

                   Gógh András                    dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                   polgármester                               Soltész Edina aljegyző

 

Záradék:
Jelen rendeletet a mai napon kihirdetem

Mikóháza, 2015. szeptember 16.

 

                                             dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                                                         Soltész Edina aljegyző

 

magyar