• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2014. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
        
Mikóháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. bekezdése és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§- ában biztosított felhatalmazás alapján a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a következő rendeletet alkotja:

1.    §

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2014 (III.08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

2.    §

(1)    A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1 )Az önkormányzat közművelődési feladatait a közművelődési közösségi színteret is nyújtó Művelődési Ház, a rendezvények tere valamint Mikóháza Történelmi Pincesor és Pálinkaház fenntartásával és működtetésével látja el.
A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.”

(2)    A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mikóháza Községi Önkormányzat közművelődési közösségi színtérként a
11/2011. (II. 15.) képviselő- testületi határozatával kijelölt, a tulajdonában lévő Gyöngyösbokréta Hagyományőrző- és Közösségi Ház (Mikóháza, Gábor Á. u. 48.) épületét és a 46/2015. (VI.26) képviselő- testületi határozatával kijelölt Mikóháza Történelmi Pincesor és Pálinkaház (Mikóháza, Hegyalja u. 10-12.) épületét biztosítja.”

3.    §
Záró rendelkezések

(1)    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                Gógh András                        dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                 polgármester                                   Soltész Edina aljegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet 2015. június 29 napján kihirdetem.

                                                 dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából,
                                                                Soltész Edina aljegyző

 

magyar