• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

MIKÓHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

    1. §

(1 ) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított 602.156 e Ft bevételi főösszeget 632.981 e Ft kiadási főösszeget módosítja,  az alábbiak szerint               

módosított költségvetési bevételét         616.567 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását         659.184 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét

                                                     42.617 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

                  318 435  E Ft    Működési költségvetés módosított kiadásai
                      65.254 E Ft    Személyi juttatások
                      20.264 E Ft    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
                      97.059 E Ft    Dologi kiadások
                      3.821 E Ft    Ellátottak pénzbeli juttatásai
                    132.037 E Ft    Egyéb működési célú kiadások
    ........................    .E Ft    -    ebből:  Elvonások és befizetések
        ........................ .E Ft                       Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    
    ........................     .E Ft                       Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
    .......................     ..E Ft                       Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
    ................119.820 E Ft                       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
    ........................    .E Ft                       Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
    ............  .  11.966  E Ft                       Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
    .......................   . .E Ft                       Árkiegészítések, támogatások
        ....................... ..E Ft                       Kamattámogatások
         ................ .250 E Ft                       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
                   340 749 E Ft    Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
                   325.189  E Ft    Beruházások
                                  E Ft    -    ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás
    ..........       15.330 E Ft    Felújítások
    .........................    E Ft            -       ebből:  EU-s forrásból felújítás
   .................230 E Ft    Egyéb felhalmozási kiadások
   .........................     E Ft    -    ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    
   ........................     . E Ft                        Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
        ........................  E Ft                        Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
       .........................E Ft                             Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
       .........................E Ft                             Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
       .........................E Ft                             Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
       .........................E Ft                              Lakástámogatás
        ...................230 E Ft                              Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
       ......................... E Ft    Tartalék
       ……………    E Ft    Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.    §

A képviselő-testület felhatalmazza a pénzügyi előadót, hogy a módosítás átvezetéséről gondoskodjon.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

                   Gógh András                dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                    polgármester                           Soltész Edina aljegyző

magyar