• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. tv. (továbbiakban tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

 Általános rendelkezések

1.    §

(1)    A rendelet hatálya kiterjed Mikóháza Községi Önkormányzat tulajdonában lévő temetőkre és az ottani temetésekkel kapcsolatos tevékenységre.

(2)    A temetők fenntartója Mikóháza Községi Önkormányzat, amely a feladatok ellátásáról, a temetők fenntartásáról, üzemeltetéséről saját maga gondoskodik (továbbiakban üzemeltető) temetőgondnok közreműködésével.

(3)    A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője gondoskodik. Az üzemeltető az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat. Az eltemettető pedig más vállalkozó vagy gazdasági szervezet egyes szolgáltatásait is igénybe veheti.

Temetési hely gazdálkodás szabályai
2.    §

(1)    A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig a helyi viszonyokat is figyelembe véve sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2)    A parcellákban elhelyezkedő sorokat a már megkezdett, kialakult temetési helyek szerint kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretét elérő helyre is lehet kijelölni sírhelyeket.

(3)    Az. 1. és 2. sírhelytáblában már csak azok a hozzátartozók temethető el, akik részére a sírhely kihagyása már megtörtént, illetve a koporsós rátemetés még lehetséges.

(4)    Az 1. sírhelytábla külön kijelölt részében kell eltemetni azokat, akiknek eltemettetői nem vállalják a 3. és 4. parcellában történő temetés feltételeit.

(5)    A 3., 4. parcellában a temetkezés az egyes sorokban időrendi sorban történik. Újabb sor megnyitására csak az előző sor beteltét követően kerülhet sor, ettől eltérni csak indokolt esetben és a polgármester engedélyével lehet.

(6)    A 4. sírhelytábla megnyitására csak a 3. sírhelytábla beteltét követően kerülhet sor.

(7)    A 3. és 4-es sírhelytáblákban csak azok temethetők el, akik hozzátartozói vállalják, hogy 3 éven belül a síremléket elhelyezik, illetve a sírok gondozását folyamatosan biztosítják. A sírjel 2,5 m-nél magasabb nem lehet és a szomszéd sírhelye(ke)t valamint a sírtávolságokat térben nem foglalhatja el.

(8)    A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell.

(9)    A temetőben koporsós és urnás temetés egyaránt végezhető.

(10)    A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket az önkormányzat a tv. 9. § a-c, e-h pontjaiban, valamint a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(11)    Egyéb temetési szolgáltatások (tv. 25. §) megrendelése illetve a költségek viselése a hozzátartozót terheli.

A temetési helyek használati ideje és díja
3.    §

(1)    A temetkezési hely felett határozatlan idejű ingyenes rendelkezési jog illeti meg a Mikóháza településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokat, vagy akik Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt eltemettetéséről gondoskodnak.

(2)    A temetési helyekért az elhunyt hozzátartozója, az eltemetésre kötelezett - kivéve az (1) bekezdésben foglaltakat - temetési hely megváltási díj fizetésére köteles.

(3)    A temetési hely megváltási díj összege 30.000,- Ft, amit a temetés előtt az eltemettető (hozzátartozó) az önkormányzat házipénztárába köteles befizetni.

(4)    Az önkormányzat az egyéb kegyeleti közszolgáltatásokat (ravatalozóhasználat, temetőfenntartás) ingyenesen biztosítja.

(5)    A temetési hely megváltási ideje – ide nem értve az (1) bekezdésben foglaltakat -
a) sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év
b) sírbolt használati ideje az utolsó halott elhelyezésétől számított 60 év.

A sírhely, sírbolt mérete
4.    §

(1)    A temetőben egyes és kettes sírhelyek alakíthatók ki, de lehetőség van a családhoz tartozó más hozzátartozók részére is sírhelyek kihagyására.

(2)    Rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljazata legalább 160 cm mélységbe kell kerüljön, és rátemetés csak egyszer lehetséges.

(3)    A sírhelyek méretei: hossza: 2,10 m
szélessége: 1,00 m
             mélysége: 2,00 m
             szomszédos távolság: 0,30 m kivéve kettes sírhely esetén.

5.    §

(1)    A temetőben sírboltok a 4. parcella utolsó sorában helyezhetők el.

(2)    Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen a vonatkozó építési előírások szerint lehet felállítani, a felállítás előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt nyilvántartásba kell venni.

(3)    A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a rendelkezői minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

(4)    A sírbolt létesítőjének az adatainak bejegyzésekor nyilatkozni kell a sírboltban elhelyezhető személyekről, melyet a nyilvántartásokban rögzíteni kell.

(5)    Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba, annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utódaik házastársait lehet benne eltemetni.

(6)    A sírbolt méretei: 2 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 3 m
        3 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 5 m
            6 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 8 m                    9 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 11 m

(7)    A sírboltban annyi halott temethető el, ahány főre azt építették. Ezen túl a sírboltos koporsókkal egyező számú urna is elhelyezhető.

A temető használatának rendje, sírgondozás szabályai
6.    §

(1)    A temető nyitva minden nap 6 és 21 óra között. A ravatalozó rendjére gondnok ügyel, akiknek feladata a nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv vezetése.

(2)    A síremlékeket a hozzátartozók saját elképzeléseik szerint készíttethetik el, de elhelyezésükre a sorban lévő többi síremlékkel összhangban kerülhet sor. A sírok közvetlen közelébe fák, cserjék nem ültethetők.

(3)    A temetőben mindenki a hely szellemének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(4)    Járművel behajtani a temető területére csak síremlékek, kegyeleti tárgyak elhelyezése céljából szabad.

(5)    A temetőben a kegyeleti tárgyakat, valamint a sírokra ültetett növényeket, virágokat megrongálni tilos.

(6)    A sírhely gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni nem szabad. A temető kezelője a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni, kialakítani és rendszeres ürítéséről gondoskodni.

(7)    A temető területén tűzveszélyes tevékenységet végezni, avart elszáradt koszorút, virágmaradványt elégetni tilos. A gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy tűz ne keletkezzen.

Záró rendelkezések
7.    §

(1)    Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 10/2000 (IX.28.) önkormányzati rendelete.
(3)    E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mikóháza, 2015. február 16.

 

                    Gógh András                        dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                     polgármester                                  Soltész Edina aljegyző

Záradék:
Jelen rendeletet 2015. február 16. napján kihirdettem.

 

                                              dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából
                                                         Soltész Edina aljegyző

magyar