• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtandó egyéb szociális ellátásokról

/módosítással egységes szerkezetben/

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § - ában, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.    F E J E Z E T

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.    §.

E rendelet célja, hogy megállapítsa a magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2.    §

A rendelet hatálya kiterjed Mikóháza Községi Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

3. Eljárási szabályok
3.    §

(1)    Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, a szükséges mellékletek csatolásával - a képviselő-testületnek címezve - Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal (3989 Mikóháza Szabadság u. 10.) címre kell benyújtani illetve postai úton megküldeni.

(2)    E rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások iránti kérelmet e helyi rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3)    A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

(4)    A jövedelem igazolása az Szt. 10. §- ban foglaltaknak megfelelően történik.

(5)    A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelméről szóló igazolások formái:

a)    nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás és árvaellátás esetében: nyugdíjszelvény, utalás esetén a pénzintézet eredeti folyószámla értesítője
b)    munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemre vonatkozó jövedelemigazolást,
c)    GYES, GYED, illetve családi pótlék esetében kézbesítési szelvény, utalás esetén a pénzintézet eredeti folyószámla értesítője vagy a Magyar Államkincstár által kiadott eredeti igazolás.
d)    Vállalkozó, őstermelő esetében: az Szt. 10. § 2. bekezdés b) pontja szerinti igazolást
e)    Álláskeresési támogatás esetén az azt megállapító határozat
f)    Járási Hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról kiállított igazolás
g)    gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
pénzintézet eredeti folyószámla értesítője, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
h)    1 Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül
i)    16 év feletti gyermek iskolalátogatási igazolása vagy hallgatói jogviszonyának igazolása.

(6)    A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(7)    A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében az önkormányzat megkeresheti:
a)    az állami adóhatóságot,
b)    a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c)    az igazolást kiállító szervet,
d)    a munkáltatót.  

(8)    E rendelet alkalmazása során megállapított pénzbeli ellátások esetében az ellátott köteles együttműködni az önkormányzattal, ennek keretében a kérelmező az előírt határidőig személyes megjelenésre, a kért nyomtatványok és igazolások benyújtására köteles.

(9)    Amennyiben a kérelmező a kérelmet illetve annak mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja az eljárást meg kell szüntetni.

(10)    Az e rendeletben megállapított támogatások pénzben lakossági folyószámlára történő utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közszolgáltatóhoz történő utalással adhatók.

    
II. F E J E Z ET
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

 

4. A pénzbeli és természetbeni ellátások formái
4.    §

(1)    E rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosultak számára az alábbi ellátások állapítók meg:
a)    települési támogatás
aa) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
ab) rendkívüli települési támogatás

(2) A települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető.  

5.  Települési támogatás
5.    §

(1)    Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (továbbiakban: lakhatási támogatás) állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

(2)    A lakhatási támogatás a villanyáram- és a szemétszállítás díjához, kizárólag természetben nyújtott támogatás.

(3)    A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4)    2

(5)     Abban az esetben állapítható meg a lakhatási támogatás, ha a

a)    kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft összeget, vagy
b)    egyedül élő kérelmező esetében a 90.000,- Ft összeget
és a háztartás tagjának egyike sem rendelkezik vagyonnal.

(6)    A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell
a)    a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását
b)    a szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosítás megállapítására, igazolására szolgáló irat, számla másolatát.

   
(7) A lakhatáshoz nyújtandó települési támogatáshoz a Képviselő- testület beszerzi a kérelmező lakóhelyén készített környezettanulmányt, az ott életvitelszerűen élőkről.
A környezettanulmány elkészítésekor a képviselő- testület legalább egy tagja is jelen van.

6.    §

(1)    4 A támogatás havi összege:
a)    ha a háztartásban egy személy lakik: 4.000,- Ft
b)    ha a háztartásban két személy lakik: 4.500,- Ft
c)    ha a háztartásban három vagy több személy lakik: 5.000,- Ft

(2)    5 A települési támogatás összegét az önkormányzat havi rendszerességgel a szolgáltató részére egyösszegben történő utalással teljesíti a következők szerint:
a)    a megállapított támogatás összegéből 1.500,- Ft a szemétszállítást végző szolgáltató részére utalja, míg
b)    a támogatásból fennmaradó összeg a villanyáram díjából kerül jóváírásra
azzal, hogy az utalással egyidejűleg az önkormányzat elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít a folyósításra került támogatásokról a szolgáltatók felé.
(3)    A szolgáltató a támogatást első alkalommal a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(4)    Amennyiben az átutalt támogatás összege az adott számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

7.    §

(1)    6 A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást 2021. december 31 napjáig kell megállapítani.
(2)    A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(3)    A lakhatási támogatás ismételt megállapítására irányuló kérelem a korábban megállapított támogatás megszűnését követően nyújtható be.
(4)    7 A lakhatási támogatást 2021. február 15 napjáig benyújtott kérelmek esetén
2021. január 1 napjától kell megállapítani.

 
6. Rendkívüli települési támogatás
8.    §

(1)    Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy családja ellátásáról más módon nem tud gondoskodni.

(2)    Az (1) bekezdésben foglaltak szerint rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg:
a)    betegség miatt bekövetkező krízishelyzet
b)    elemi kár miatt bekövetkező krízishelyzet
c)    temetési költségek enyhítésére nyújtandó támogatás
d)    tartós, legalább 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés miatt jövedelem kiesés következett be
e)    a családban súlyos közlekedési baleset, családi tragédia következett be
f)    a kérelmező bűncselekmény áldozatává vált
g)    előre nem várt egyéb ok miatti krízishelyzet

(3)    A rendkívüli települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátás.
(4)    A támogatás iránt benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell, hogy
-     milyen konkrét körülmény, élethelyzet következtében vált szükségessé a kérelem benyújtása,
-    a kérelmező mire kívánja fordítani a támogatás összegét.

(5)    A (2) bekezdésben meghatározott és a kérelem indokaként megjelölt körülmény fennállásának igazolását a kérelemhez mellékelni szükséges.

(6)    Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható be.

(7)    A (2) bekezdés b), c), e), f), pontjában meghatározott indokok esetén a rendkívüli települési támogatásról szóló döntés a polgármester átruházott hatásköre.

(8)    A polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésről a képviselő- testület soron következő ülésén beszámolási kötelezettsége van.

9.    §

(1)    Rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki Mikóházán lakóhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Mikóháza településen él.
(2)    A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a család/háztartás tagjainak jövedelmét.

(3)    Az (1) bekezdésre tekintettel a támogatás összege
a)    a 8. § (2) bekezdés a), d) pontban meghatározott körülmény miatt bekövetkező krízishelyzetben nyújtandó támogatás alkalmanként egy családból csak egy személy részére adható, mértéke 3.000-15.000.- Ft-ig terjedhet.
b)    ugyanezen bekezdés b) vagy e) pontban meghatározott élethelyzet miatt bekövetkező krízishelyzetre adott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
c)    a temetési költségek enyhítésére nyújtandó rendkívüli települési támogatás összege 25 000,- Ft.
d)    a 8. § (2) bekezdés f) pont szerint körülmény esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
e)    az előre nem várt egyéb ok miatti krízishelyzetben a támogatás adható mértéke 5.000 – 20.000,- Ft-ig terjedhet.

Temetési költségek enyhítésére nyújtandó támogatás
10.    §

(1)    Temetési költségek enyhítésére nyújtandó rendkívüli települési támogatás annak a mikóházi lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, kérelmezőnek állapítható meg, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, vagy ha az elhunyt személy mikóházi lakóhellyel rendelkezett.

(2)    8 A temetési költségekről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen lakó közeli hozzátartozó nevére, a temetési szolgáltatást végző szerv által kiállított számla másolati példányát valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

(3)    Nem állapítható meg a temetési költségek enyhítésére települési támogatás annak, aki a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4)    A kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 30 nap.

(5)    Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési költségek enyhítésére nyújtott rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható, amennyiben nyilatkozik arról, hogy ő gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetést igazoló számlát bemutatni.
(6)    Amennyiben a támogatott személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17 §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

III.    F E J E Z E T
Záró rendelkezések
11.    §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 18/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelet.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mikóháza, 2015. február 25.

Gógh András s.k.                    dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából,
polgármester                                 Soltész Edina aljegyző s.k.

 

Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve 2021. január 22 napján.

 

                                dr. Bényei Norbert
                                           jegyző

 

1 Módosította a 2/2016. (I.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 19. Rendelkezéseit
2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
2 Hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 25. napjától. Rendelkezéseit 2020. január 1 napjától kell alkalmazni.
3 Módosította az 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 25. napjától. Rendelkezéseit 2020. január 1 napjától kell alkalmazni.
4 Módosította a 2/2016. (I.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 19. Rendelkezéseit
2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
5 Módosította a 2/2016. (I.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 19. Rendelkezéseit
2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
6  Módosította az 1/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 23. napjától Rendelkezéseit
2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
7 Módosította az 1/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 23. napjától. Rendelkezéseit
2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
8 Módosította a 2/2016. (I.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 19. Rendelkezéseit
2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

A települési támogatás iránti kérelem ide kattintva letölthető.

magyar