• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

12/2011. (XII. 14.) Önk. rendelete

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselőtestülete az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 04.) Kormányrendelet helyi végrehajtására a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról szóló 19/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1.    §

Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.§
(2) A község területén a fogyasztó köteles az intézményes szemétszállítást igénybe venni,   annak végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott mértékben közreműködni. A lakosság részére rendszeresített 120 l-es edénnyel párhuzamosan az önkormányzat lehetővé teszi - az egy fős háztartás és azon két fős háztartás, ahol az egyik fő a 70. életévét betöltötte számára - a 60 l-es edény használatát.

2.    §

Az R. 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
      3.§
(4)A szolgáltatást a közszolgáltató heti gyakorisággal biztosítja. A szolgáltató köteles a  szállítási nap változásáról – legkésőbb a változást megelőző héten – a fogyasztókat értesíteni.

3.  §

Az R. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)    A közszolgáltató az önkormányzattal kötött külön szerződésben megjelölt önkormányzati ingatlanokon elhelyezett hulladékgyűjtő edények elszállítását közszolgáltatási díj fizetése ellenében végzi.   
(2)    A község területén lévő vállalkozások, üzletek és az (2) bekezdésben nem szabályozott intézmények e rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében kötelesek a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.
(3)    A közszolgáltatási díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.  §

Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

5.    §

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 2-n hatályát veszti.
Hatályát veszti 2011. december 31-n Mikóháza Községi Önkormányzat 7/2010. (VI.07.) önkormányzati rendelete.
                                                                                    
Frankó Tamás                         dr. Vitányi Eszter
Polgármester                               körjegyző


1. melléklet Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

Rendszeresített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet ürítési díja

Edényzet mérete 2012-es hulladékkezelési díj
60 l-es 295 Ft + (0,75 Ft * X/100)) + ÁFA/1 ürítés
120 l-es edény    398 Ft + (1,5 Ft *X/100) + ÁFA/1 ürítés
1100 l-es edény  3980 Ft + (15 Ft *X/100) + ÁFA/1 ürítés
120 l-es zsák 220 Ft + (1,5 Ft *X/100) + ÁFA/db
Lomtalanítás 398 Ft + ÁFA/fogyasztó

 

magyar