• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

8/2011. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat
8/2011. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Mikóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és a 103/B §-ában  foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzati rendeletek egyeztetése során az alábbi alapelvek érvényesülnek:
(1) A társadalmi egyeztetés során a véleményezési folyamatban a vélemények lehető legszélesebb köre jelenik meg.
(2) Az önkormányzat a rendeletek előkészítése során biztosítja az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.
(3) A társadalmi egyeztetés során az abban résztvevők kölcsönösen együttműködnek.
2. § A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok:
(1) Az önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátja az önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).
(2) A jegyző döntése alapján társadalmi egyeztetésre bocsátható a tervezet koncepciója is.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre
a) a költségvetésről, annak módosításáról,
b) a helyi adóról, annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete.
(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Mikóháza Község Önkormányzatának különösen fontos gazdálkodási, pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.
(5) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
(6) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
3. § (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásért, a rendelet előkészítéséért a jegyző felelős.
(2) A módosítani kívánt hatályos normaszöveget a tervezett módosításokkal egységes szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is megjelölve teszi közzé a jegyző, ha a tervezet
más önkormányzati rendelet szakaszai több mint egyötödének módosítására irányul.
4. § (1) A társadalmi egyeztetés formái a következők:
a) az önkormányzat hivatalos honlapján – fórumon belül – megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés) és
b) más személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (a továbbiakban: közvetlen egyeztetés).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyeztetési formákon kívül más forma is igénybe vehető az egyeztetés lefolytatásához.
5. § E rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a társadalmi egyeztetésre nem bocsátott tervezeteket is közzé teszi a jegyző a honlapon.
6. § (1) A honlapon megadott elektronikus levelezési címen bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról.
(2) A közzétett tervezetek a közzétételtől számított egy évig megtalálhatók a honlapon.
7. § (1) A tervezetek közzététele úgy történik, hogy a tervezet céljához és hatályba lépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.
(2) A véleményezési határidő legalább 15 nap.
8. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendő összefoglalót a jegyző a tervezettel együtt a képviselő-testület elé terjeszti, ezzel egy időben közzé teszi.
9. § Az önkormányzat honlapján keresztül elérhetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzati rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a jogszabály módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezze a jogszabály előkészítőjének.
10. § Az önkormányzati rendelet előkészítéséért felelős személy közvetlen egyeztetést folytat le azon szervezetekkel, amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a településen, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek.
11. § Ez a rendelet 2011. augusztus 22-én lép hatályba.

Frankó Tamás                                    dr. Vitányi Eszter
Polgármester                                    körjegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2011. augusztus 19. napján kihirdettem.

                                                                                                                   dr. Vitányi Eszter
                                                                                                                         körjegyző

 

magyar