• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2003. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikóháza Községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2003. (VII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:

1.    §
Az R 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról, valamint az ingatlan előtti  járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli területének a kaszálásáról, gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni.

2.    §
Az R 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)    Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett – Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) – köztisztasági közszolgáltatás útján történik. Az összegyűjtött szilárd hulladék jogszabályok szerinti szakszerű elhelyezése a szolgáltató kötelezettsége.
(2)    A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal, zártrendszerű kukásautóval végzi.
(3)    Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor a Polgármesteri Hivatal és a szolgáltatást végző szerv között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell.
(4)    A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, ill. a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.
(5)    Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően elszállítani.

3.    §
Az R 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)    Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles hulladékgyűjtő edényben, vagy megfelelő teherbírású, ZHK Kft. felirattal ellátott műanyag szákban az ingatlan előtt elhelyezni oly módon, hogy az elszállítható legyen.
(2)    A szállítások alkalmával az önkormányzat 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény   vonatkozásában biztosítja ingyenesen a települési szilárd hulladékszállítást a mikóházi ingatlanok vonatkozásában.
(3)    Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani.
(4)    A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.

4.    §
Az R 16. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A község területén lévő vállalkozások, üzletek kötelesek a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni, így gondoskodni a tevékenységük végzésével érintett ingatlanon keletkezett illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összeggyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról.

5.    §
Az R 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)    Az egyéb – nem háztartási szemét – összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.
(2)    Az egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.
(3)    A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni.
(4)    Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.

6.    §
Az R 20. § a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20 § a., a község területén lévő ingatlana tisztántartásáról, gyomtól, gaztól való megtisztításáról valamint az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli területének a kaszálásáról, gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről nem gondoskodik,

7.    §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Frankó Tamás                                dr. Vitányi Eszter
Polgármester                                    körjegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet 2011. április 14. napján kihirdettem.
                                                                                   dr. Vitányi Eszter
                                                                                        körjegyző
 

magyar