• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Előterjesztés

Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vílyvitány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2001. (VIII.09.) számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól hatályon kívül helyezéséről és
Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vílyvitány Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
/2010. (   .) számú együttes rendelete
a Mikóháza Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról


Tisztelt Képviselő-testületek!


A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. Törvény 1.§ (13) bekezdése módosította többek között a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F.§-át.
A módosítás értelmében korábbi juttatások (ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás) hatályon kívül helyezése mellett cafeteria-juttatás került megállapításra.
A törvény rendelkezése szerint ennek éves összegét, valamint a választható juttatásokat a jegyző közszolgálati szabályzatban állapítja meg.
A cafeteria rendszer bevezetése miatt a köztisztviselők részére járó további, a Ktv. 49/H.§-ában szabályozott szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások köre is megváltozott, a cafeteria – rendszerbe átkerülő juttatásokat a jogalkotó kivette a Képviselő-testület által rendeletben megállapítható juttatásai közül.
A 2001-ben megalkotott rendelet – tartalmát, rendelkezéseit tekintve -, átfogó módosítást igényel, amely új rendelet megalkotásával  egyszerűbb és áttekinthetőbb.
Fentiekre figyelemmel vált szükségessé új rendelet megalkotása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az új rendelet tartalmát tárgyalják meg, és fogadják el.
Mikóháza, 2010. február 3.

    dr.Vitányi Eszter
    Körjegyző

Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vílyvitány Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
1/2010. (II.08.) számú együttes rendelete
a Mikóháza Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vílyvitány Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 4.§-ában és a 49/H.§-ában foglaltakra figyelemmel – a Mikóháza Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról:

A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Mikóháza Körjegyzőség köztisztviselőire terjed ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.
Köztisztviselői juttatások és támogatások
2.§
A köztisztviselők részére az önkormányzat a következő szociális, jóléti juttatásokat biztosítja:
a)    lakásépítési, vásárlási, valamint bővítési támogatás kamatmentes kölcsön formájában,
b)    illetményelőleg,
Jutalom
3.§
(1) A köztisztviselőt közszolgálati feladatainak hosszabb és folyamatos időn át történő eredményes
végzéséért törzsgárda jutalom illeti meg.
(2) Folyamatos közszolgálati jogviszonynak a törzsgárda jutalomra való jogosultság szempontjából kizárólag önkormányzatnál és jogelődjénél végzett határozatlan idejű közszolgálati jogviszony tekintendő.

4.§

A köztisztviselőt legalább 10 éves folyamatos közszolgálati jogviszony után, nyugdíjba vonulása alkalmából tárgyjutalom illeti meg.
5. §

Az e rendeletben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a körjegyző állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vílyvitány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2001. (VIII.09.) számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

…………………………………..                                     ………………………………….
                  Mikóháza                                                                     Alsóregmec
               Polgármestere                                                                Polgármestere   

………………………………….                                     …………………………………..
                  Felsőregmec                                                                  Vílyvitány                        
                Polgármestere                                                                Polgármestere   

                                                      ………………………………
                                                                 Körjegyző
 

magyar