• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

19/2009. (XII. 22.) sz. Ökt. rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2009. (XII. 22.) sz. Ökt. rendelete a nappali ellátásról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 29/1993. (II.7.) Korm.rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletben foglaltakra Mikóháza községben a nappali ellátásról az alábbi rendeletet alkotja:

I.    fejezet

A rendelet hatálya

1.    §

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Mikóháza Községi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodás körébe tartozó felnőtt korúak részére nappali ellátás biztosítására.

II.    fejezet

A kérelem benyújtásának módja és szabályai

2.    §

(1)    A személyes gondoskodás körébe tartozó felnőtt korúak részére nappali ellátás igénybevétele önkéntes.
(2)    Az önkormányzat által biztosított nappali ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Mikóházi Idősek Klubja vezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a kérelem tárgyában.

3.    §

(1)    A szociális alapellátás igénybevételéhez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, leánykori nevét,  személyi igazolvány számát, TAJ számát, születési helyét, idejét, lakó- és tartózkodási helyét, legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) nevét, lakóhelyét, telefonszámát.
(2)    A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához köteles saját maga, valamint együtt élő családtagjai vagyoni-jövedelmi viszonyairól nyilatkozni; 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás(oka)t becsatolni.

4.    §

(1)    A személyes gondoskodást nyújtó ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.
(2)    Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást köteles adni a jogosult számára az ellátás feltételeiről, tartalmáról, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; a panaszjog gyakorlásának módjáról, az intézményi jogviszony megszüntetéseinek eseteiről, az intézmény házirendjéről, a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről.
(3)    A felvételt nyert a felvételkor kapott tájékoztatás tudomásulvételéről és tiszteletben tartásáról nyilatkozni köteles. Kötelesek továbbá az intézményi nyilvántartásokhoz a jogszabály által előírt adatokat szolgáltatni, valamint nyilatkozni arról, hogy a jogosultság feltételeinek változását az intézmény vezetőjének haladéktalanul bejelentik.
5.    §

A szociális ellátás igénybevételéről az igénybe vevő az intézményvezető e rendelet 1. számú melléklete szerinti megállapodást köt.

III.    fejezet

Az ellátás megszüntetésének esetei és módja

6.    §

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátást a hatáskör gyakorlója köteles megszüntetni a jogszabályban foglalt esetekben.

7.    §

Az intézményi jogviszony megszűnik:
a)    az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b)    a jogosult halálával
c)    az ellátás határozott idejű igénybevétele esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az ellátás időtartama meghosszabbítható.

8.    §

(1)    Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult is kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint megszünteti.
(2)    Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti az Sztv. 101.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben.

9.    §

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője köteles értesíteni a jogosultat az Sztv. 103. §-ában foglaltakról.

IV.    fejezet

A fizetésre kötelezettek és a térítési díj

10.    §

(1)    A nappali ellátás intézményi térítési díja  étkezés nélkül: 20 Ft/nap/fő, melynek megfizetését a képviselőtestület teljes egészében átvállalja

V.    fejezet

Záró rendelkezések

11.    §

(1)    Ezen rendelet  kihirdetés napján lép hatályba.
(2)    A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

MIkóháza, 2009. december 22.

Frankó Tamás                                 dr. Vitányi Eszter
Polgármester                                    körjegyző
 

magyar