• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

7/2009. (IV.30.) rendelet

Mikóháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009. (IV.30.) rendelete
az óvodáztatási támogatásról

Mikóháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1), továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 68/F. – 68/H.§-okban foglaltakra az óvodáztatási támogatásról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya – magasabb rendű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kiterjed Mikóháza község illetékességi területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra; valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre és szüleire; a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
2.§  
(1)    Mikóháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodáztatási támogatást első alkalommal pénzbeli támogatás helyett természetben biztosítja azon szülők részére, akik gyermeküket 2009. január 1-jét követően íratják be az óvodába.
(2)    A természetben biztosított óvodáztatási támogatást ebben az esetben gyermekenként 20.000,-Ft értékben kell biztosítani.
(3) A természetben nyújtott támogatást a gyermek beírtatását követő hét munkanapon belül     kell a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a szülő rendelkezésére bocsátani.

3.§
A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás formája tisztasági csomag, váltócipő, tornacipő, óvodai váltó ruházat, fiú/lányka fehérnemű, utcai cipő/szandál/csizma, dzseki, sapka, sál, kesztyű biztosítása lehet.
4.§
Mikóháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete azon szülők részére, akik három, illetve 4 éves gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába első alkalommal 2009. júniusában 10.000,-Ft értékű, természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást biztosít, amennyiben a Gyvt-ben meghatározott feltételek fennállnak.

5.§
Az óvodáztatási támogatás iránti, 1. számú melléklet szerinti kérelmet Mikóháza Körjegyzőségen kell előterjeszteni, melyről a jegyző határozattal dönt.
6.§
(1)    Ez a rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mikóháza, 2009. április 30.

Frankó Tamás                                    Dr. Vitányi Eszter
polgármester                                    körjegyző
 

magyar