• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

4/2009. (IV. 01.) sz. Ökt. rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV. 01.) sz. Ökt. rendelet tervezete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §

(1) Mikóháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Alap).
(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse Mikóháza Község Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását, azok finanszírozását, ezen belül kiemelten:
a) a helyi környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,
b) a környezeti károk megszüntetését, illetve mérséklését,
c) a környezeti ártalmak megszüntetését, illetve mérséklését,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését,
e) természeti értékek megóvását, különösen a védetté nyilvánított területek és fák fenntartását,
f) a környezetvédelmi továbbképzést, oktatást, felvilágosítást, környezetvédelmi akciókat.

Az Alap bevételi forrásai
2. §

(1)    Mikóháza Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a)    a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b)    a területi környezetvédelmi hatóság által Mikóháza területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,
c)    a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d)    Mikóháza Község Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e)    az állami és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összeget,
f)    az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
g)    egyéb bevételek.
(2)    Az (1) bekezdés g) pontjába tartozó egyéb bevételek körébe tartozik a nem önkormányzati kezdeményezésű fakivágás pótlási kötelezettség megváltási díja.
(3)    Az Alap év végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

Az Alap felhasználása

3. §

(1)    Az Alap bevételei kizárólag környezetvédelmi célokra használhatóak fel:
a)    a levegő tisztaságának védelmére: pl. mérések és helyszínvizsgálatok költségének fedezetére, a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésére (közlekedésszervezés, pormentes burkolatok építése), adatbázis létesítése;
b)    hulladékgazdálkodásra: települési szilárd, folyékony és veszélyes hulladékok kezelésére, esetleges szállítási költség;
c)    zaj- és rezgésvédelemre;
d)    zöldfelületek védelmére, fejlesztésére, erdők védelmére, közterületek fásítására, allergén növények elleni védekezésre;
e)    vizek védelmére: ivóvíz hálózatok és szennyvíz hálózat fejlesztésére, a rákötések ösztönzésére;
f)    a talaj védelmére;
g)    környezetvédelmi oktatás, nevelés, továbbképzés, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel támogatására;
h)    lakossági kezdeményezésű környezetvédelmi akciók támogatására;
i)    védett természeti értékek megőrzése, illetve eredeti állapotuk visszaállítására;
j)    egyéb, a környezet védelmét szolgáló tevékenység fejlesztés támogatására.

Rendelkezés az Alappal

4. §

(1)    A Környezetvédelmi Alap összegét a költségvetés készítésekor kell megtervezni és az éves költségvetés jóváhagyása után ennek erejéig, illetve a tényleges bevétel figyelembevételével lehet feladatokat elvégezni.
(2)    Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(3)    Az Alap pénzeszközeit az önkormányzat más pénzügyi forrásaitól elkülönítve külön alszámlán kell kezelni.

Záró rendelkezések

5. §

(1)    E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2)    A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mikóháza, 2009. április 1.

Frankó Tamás                            dr. Vitányi Eszter
Polgármester                            körjegyző
 

magyar